DigiSmart

DigiSmartDigiSmart
  • DigiSmart
  • DigiSmart
  • DigiSmart
  • DigiSmart
  • Digital Biz 789

- HTML 5, Webservice
- Server cache
- Secure Sql
- Machine learning

Là bộ giải pháp tổng thể bao gồm tư vấn, xây dựng giải pháp và các ứng dụng cần thiết kèm theo, tùy vào mục tiêu ứng dụng giải pháp thông minh hay ứng dụng chức năng thông minh nhằm tối ưu hóa các hoạt động sản xuất - kinh doanh…

Tôi quan tâm vấn đề này
Tôi muốn hiểu rõ hơn
Tôi muốn được tư vấn toàn diện
Co loi xay ra
Co loi xay ra
DigiSmartDigiSmartDigiSmart